ג'יני שופ בע"מ, מספר ח.פ. 515413391 אשר כתובתה קפלן 17 תל אביב ישראל.  להלן: "החברה", "אנחנו" או "אנו")  מפעילה את אתר זה לטובת תפעול חנות מקוונת  (להלן: "האתר")  באמצעות האתר, באפשרותך לבצע רכישות של מוצרים (להלן: "השירותים"). תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מסדירים את גישתך ושימושך בשירותים (להלן: "תנאי השימוש"). מדיניות הפרטיות שלנו, המפורסמת בתחתית עמוד הבית של האתר מסדירה את אופן איסופו, עיבודו והעברתו של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידינו (להלן: "מדיניות הפרטיות"). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדים לנשים וגברים כאחד. המונח "אתה"/"הנך", הוא כל מבקר באתר ו/או כל מי שמשתמש בשירותים, לפי העניין.

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. בלחיצה על הכפתור המסומן ב-"אני מאשר", אתה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות. בכפוף לכל דין ולאמור בתנאי השימוש להלן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון כאמור יהיה בתוקף מהמועד הקבוע כפי שפורסם באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או האתר.

 1. שימוש בשירותים.
 • הנך רשאי להשתמש בשירותים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר באתר. בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול השירותים. למען הסר ספק, תנאי השימוש אשר היו בתוקף בעת ביצוע עסקה לרכישת מוצר מסוים יעמדו בתוקף עד להשלמת אותה העסקה, ללא שינוי.

 • גישה ו/או שימוש בשירותים מותרים רק לשימוש אישי, בהתאם לתנאי השימוש ולכל התנאים או ההגבלות הקשורות בשירותים. כל שימוש אחר בשירותים כפוף להסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. אין לעשות שימוש בשירותים למטרות מסחריות.

 • השימוש בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל שהשימוש או הגישה אליהם אסורים לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מצהיר ומתחייב כי: (א) כל מידע אשר נמסר בתהליך הרישום הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמר את דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים ומעלה ואתה כשיר להתקשר בחוזה מחייב; (ד) השימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ה) כל שימוש שלך בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין.

 • במסגרת השירותים, ייתכן כי יוצעו לך שירותים ו/או מוצרים של צדדים שלישיים שיסופקו לך מחוץ לאתר ו/או שאינם באחריות החברה. אין לנו כל שליטה על שירותים ו/או מוצרים אלה ו/או על המערכות שבאמצעותן מסופקים. באחריותך לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה. שירות כאמור עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים כפי שייקבעו על ידי הספק הרלוונטי.

 

 1. מוצרים. באפשרותך לרכוש מוצרים ושירותים המוצעים באתר (להלן: "המוצרים"). לצורך רכישת מוצרים אלה תצטרך לספק פרטי חיוב מקובלים, בהתאם להוראות להלן. הנך מצהיר כי ידוע לך כי תמונות המוצרים, לרבות צבעם ומאפייניהם, כפי שמופיעים באתר, נועדו להמחשה בלבד.

 

 1. אפשרויות תשלום.

 

 • התנאים המפורטים בסעיף זה חלים על כל ביצועי תשלומים, באמצעות השירותים. מחירי המוצרים המוצעים באתר הינם כפי שמופיעים באתר בעת ביצוע התשלום, וכוללים מע"מ. החברה תהא רשאית לעדכן את המחירים באתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה אחראי באופן בלעדי עבור תשלומי מיסים בעד כל תשלום שאתה מבצע עבור רכישות שתבצע, ככל שקיימים.

 • תשלומים אשר יבוצעו באמצעות שימוש בכרטיס אשראי פג תוקף או אשר מספרו שגוי, או אשר סכום החיוב חורג ממסגרת האשראי המאושרת בו, לא יתקבלו, והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להגביל את חשבונך בעקבות זאת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמקרה בו תשלום כאמור בוצע, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות כל תשלום או עמלה אשר לא התקבלו במלואם או בחלקם. בנוסף, יהיה עליך לשפות את החברה בגין כל עלות ו/או נזק אשר שילמה ו/או נגרם לה כחלק ממאמצי הגבייה עבור תשלומים שלא התקבלו ממך, לרבות שכר טרחת עורך דין ועלויות גבייה. עסקה לא תושלם כל זמן שלא התקבל התשלום במלואו וקיבלת אישור על כך בדואר האלקטרוני שסיפקת בעת הרשמתך.

 • כל תשלום שיתבצע במסגרת השירותים באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר (ככל שרלוונטי), יהיה כפוף למדיניות חברת הסליקה הרלוונטית. אנא עיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים בטרם השימוש בשירותי התשלומים והסליקה כאמור. מובהר בזאת כי בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו.

 1. משלוח. משלוח מוצר הנרכש באמצעות השירותים אינו כלול במחיר המוצר המוצג, ויוצג לך בעת ביצוע ההזמנה וטרם ביצוע התשלום. המשלוח יבוצע על ידי חברת שליחויות חיצונית שאינה בשליטת החברה, ובכפוף לתנאיה. אלא אם ידווח לך אחרת בעת ביצוע ההזמנה, המוצר הנרכש יימסר באמצעות שליח תוך עד 7  (שבעה) ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה לכתובת שתבקש בתיאום מראש לפני המסירה. לטובת המשלוח כאמור, נעביר את פרטיך הרלוונטיים למשלוח לחברת שליחויות חיצונית. יובהר כי קביעת מועד ומיקום האספקה יחייב אותך, ולא יתקבל כל עיכוב בעת המסירה.

 

 1. מדיניות ביטול עסקה, החלפת והחזרת מוצרים. באפשרותך לבטל עסקה שביצעת לרכישת מוצר במסגרת השירותים בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן:

 

 • באפשרותך לבטל עסקה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר בלבד כפי שמופיע בתחתית עמוד הבית תחת הלשונית שירות לקוחות. בהודעות ביטול עליך להזין את שמך המלא, פרטים ליצירת קשר וכן מספר הזמנה.

 

 • בעסקה לרכישת נכס. (למשל – ביגוד , ציוד, או אקססוריז)
 • א. הנך רשאי לבטל את העסקה מיום ביצוע העסקה ועד 14 (ארבעה-עשר) ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר. למען הסר ספק, ניתן להודיע על הביטול החל מרגע אישור ההזמנה, גם אם המוצר טרם סופק. בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אזרח ותיק (מי שמלאו לו למעלה מ-65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה) כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין החברה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאית לבטל את העסקה בתוך 4 (ארבעה) חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר. לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן שתתבקש על-ידי החברה להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.

 

 • ב. אם ביטלת את העסקה עקב פגם בנכס, עקב אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת הנכס במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך 14 (ארבעה-עשר) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם. אם טרם מתן הודעת הביטול מצדך קיבלת את הנכס, עליך להעמיד אותו לרשותנו במועד בו הוא נמסר לך, ולהודיע לנו על כך.

 

 • ג. אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו לעיל, אנו נחזיר לך, בתוך 14 (ארבעה-עשר) ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. אם, טרם מתן הודעת הביטול מצדך, קיבלת את הנכס, עליך להחזיר לנו אותו בתיאום עם שירות הלקוחות של האתר בלבד כפי שמופיע בתחתית עמוד הבית תחת הלשונית שירות לקוחות.

 

בכפוף לכל דין, ככל שפתחת ו/או השתמשת במוצר או בנכס, החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לבטל את העסקה ולחייב אותך בגינה במלואה.

 

 • ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את מדיניות עסקה ו/או החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שתמצא לנכון, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

 

 1. קישורים. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט ותכנים שיווקיים שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד, אין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהצגת הקישורים באתר בכדי להעיד על תמיכה ו/או קידום התוכן המוצג באתרים כאמור או על כל קשר אחר אליהם או למפעיליהם. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. כמו כן, איננו אחראים על תוצאות שיתוף התוכן שאתה בוחר לעשות ברשתות חברתיות.

 

 1. מגבלות שימוש. למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אסור לבצע ו/או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים בשירותים. אתה מתחייב כי אתה (ו/או מי מטעמך) לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) תשנה, תערוך, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תעניק רישיון משנה, תתרגם, תמכור, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק או תרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור מתן השירותים; (2) תנסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) תציב את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת אתר אחר ו/או תעשה כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה; (4) תשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר; (5) תתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או תמסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה לאתר, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או תעשה שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) תאסוף או תאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או למשתמשים בשירותים; או (7) תעשה כל שימוש בשירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.

 

 1. קניין רוחני.
 • האתר, השירותים, לרבות המוצרים המוצעים במסגרת השירותים, וכל הנתונים והמידע הזמין באמצעות השירותים הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לחברה להשתמש בהם, ואין לראות בשימוש בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים באתר וברעיון העומד ביסוד השירותים ו/או המוצרים המוצעים במסגרת השירותים, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב האתר ו/או כל מוצר, וכן בכל פעולה אחרת בשירותים ו/או המוצרים הייחודים או הבלעדיים לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא בשירותים או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע העומד בבסיסו שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן השירותים בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

 • תוכן המשתמש שאתה מזין, שולח, מפרסם ו/או מעלה בעת השימוש בשירותים הינו רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך הינן שלך. בהזנה, שליחה, פרסום או העלאה של תוכן משתמש כלשהו בקשר עם השירותים, אתה מעניק לחברה, ליורשיה ולנמחיה רישיון קבוע ומתמשך, כלל עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, והניתן להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן משתמש כאמור עבור מתן השירות ושיפור שירותי החברה, לרבות שימוש מסחרי, ועבור שליחת פרסומות ותכנים שיווקיים המותאמים לך אישית בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה מודע לכך שכל תוכן משתמש שתבחר לפרסם באתר יהיה חשוף למבקרי ו/או משתמשים האתר האחרים.

 

 1. הגבלת אחריות.

 

 • בכפוף לכל דין, החברה לא תשא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות בקשר לתוכן בשירותים, לרבות בקשר לטיבם או התאמתם או לתיאורם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרת השירותים. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בשל שימוש בשירותים. הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים, כי השימוש בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש בשירותים ו/או בתוכן המוצג בהם ניתן לך כמות שהוא (AS IS) ובכפוף לזמינותו (AS AVAILABLE), בהתאם להחלטת החברה ובלי אחריות מכל סוג שהוא, לרבות היותם מותאמים אישית לצרכיך.

 • לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לכל דין, כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית והחברה דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של השירותים ו/או התוכן ו/או שכל המידע הזמין באמצעות השירותים ו/או שהתוכן יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.

 • בכפוף לכל דין, החברה מסירה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי דין, ואינה מתחייבת כי השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן שבעתיד לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

 • בכפוף לכל דין, החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש בשירותים, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, מביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה בשירותים, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש ואובדן מידע ושאר נכסים בלתי מוחשיים, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. במידה המרבית המותרת על פי דין, החבות הכוללת והמצטברת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הגבוה מבין: (א) הסכום ששילמת לחברה בקשר עם השירותים בתקופה של שלושה (3) חודשים לפני התביעה הרלוונטית, או (ב) 180₪ (מאה ושמונים ש"ח).

 • מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך בשירותים. כל שימוש אשר נעשה על ידי החברה במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, הנך מצהיר כי הנך מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה פוטר את החברה מכל אחריות לכך.

 

 1. שיפוי. הנך מתחייב לשאת באחריות המלאה בגין כל תוצאה ישירה או עקיפה שתתרחש עקב שימושך בשירותים. בהתאם, הנך מסכים לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה, ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (לרבות, של צד ג'), הנובעים, באופן ישיר או עקיף: (א) מהפרת אחד או יותר מתנאי השימוש על ידיך או על ידי משתמש במכשירך או בחשבונך האישי; (ב) כתוצאה מאופן שימושך או ניסיונך להשתמש בשירותים; (ג) הפרה של הוראות כל דין אליו אתה כפוף; (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך במסגרת תנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי כל דין.

 

 1. שונות. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה יידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד. ככל שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר בתנאי שימוש אלה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש בשירותים והיחסים בין הצדדים ויגברו על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור אתך קשר, אתה מסכים שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.

 

 

עדכון אחרון: יוני, 2022

 

האתר משתמש ב Cookies למטרות שונות לרבות על מנת להתאים את התוכן לגולשים, לנתח את מקורות התנועה ולמטרות פרסום.
המשך גלישה באתר מהווה הסכמה לשימוש זה. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלנו.